Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ข้อบัญญัติ

สถิติผู้เยี่ยมชม

019130
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
83
65
148
18638
1297
1092
19130

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision

วิสัยทัศน์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและความปรารถนา ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างไม่หนาแน่น แต่แฝงไปด้วยความสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและ มีสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
                 “ ชุมชนเข้มแข็ง คนมีความรู้

                             สุขภาพแข็งแรง บริการสาธารณะ

                                     เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่นและปลอดภัย

 

พันธกิจ

          สะดวกไปมา ไฟฟ้า น้ำประปาสมบูรณ์ เพิ่มพูนมาซึ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด ยืนหยัดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม รวมพลังความสามัคคี มั่งมีสุขภาพแข็งแรง แฝงห่วงใยสิ่งแวดล้อม นำพร้อมวัฒนธรรม เกล้าล้ำการศึกษา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

          นอกจากการนำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และอำเภอ มาเป็นกรอบในการพัฒนาแล้ว การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองก็ได้นำเอานโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมาเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ของประชาชนสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 9 นโยบาย

1.นโยบายจำเป็นและเร่งด่วน

2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

4.นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพและรายได้

5.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมการมีส่วนร่วมและชุมชนเข้มแข็ง

6.นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยอันดีแก่ประชาชน

7.นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว

8.นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.นโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมบทบาทด้านการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม

 

footer 16 12 61use3